Ειδική διαπαιδαγώγηση

Το Πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Υστέρηση, Ψυχοκινητική Καθυστέρηση και Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο Ψυχολόγος ή ο Ειδικός Παιδαγωγός αξιολογεί τις γνωστικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού και διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου και της οικογένειας του.

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης θέτει τους παρακάτω στόχους:

  • Οριοθέτηση Συμπεριφοράς
  • Ανάπτυξη και Βελτίωση Επικοινωνίας
  • Κοινωνική Προσαρμογή
  • Διαχείριση Συναισθήματος
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Παιχνιδιού
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ελεύθερου Χρόνου
  • Ενίσχυση Γνωστικών Δεξιοτήτων

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδία τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μαθησιακές διαδικασίες. Συνήθως, τα παιδιά παρουσιάζουν μειωμένες επιδόσεις σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών.

Μέσα από το πρόγραμμα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης το παιδί αξιολογείται ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητες αλλά και οι τομείς που εμφανίζει δυσκολίες. Έτσι διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του κάθε παιδιού, δίνοντας βάση στα δυνατά του σημεία και όχι στις αδυναμίες του. Μέσω του προγράμματος αυτού, τα παιδιά καθίστανται σε θέση να αντιμετωπίσουν, αποτελεσματικά, τις δυσκολίες τους και να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά, με τη συμβολή πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.

Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα ενδείκνυται να παρακολουθήσουν παιδιά με Ειδικές και Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων (αυτισμός, νοητική υστέρηση).

 
 
 
 

Οι τομείς του προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που επικεντρώνεται το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι

– Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας

– Διδασκαλία ανάγνωσης και ορθογραφίας

– Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου

– Εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων

– Εφαρμογή τεχνικών για την κατανόηση κειμένου με κλιμακούμενη δυσκολία

– Μεθοδολογία έκθεσης

– Ενίσχυση αντιληπτικών ικανοτήτων ( μνήμη , οπτική αντίληψη, λογική σκέψη κ.α.)

– Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης- μαθηματικά

– Εκμάθηση στρατηγικών για τη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου

– Εκμάθηση τεχνικών οργάνωσης για τη μελέτη στο σπίτι (σχεδιαγράμματα, πίνακες κ.α.)

– Εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς, οριοθέτηση, αύξηση συγκέντρωσης και προσοχής

– Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού – ενίσχυση της αυτοεκτίμησης για την μαθησιακή διαδικασία

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου και του πλαισίου αποκατάστασης με απώτερο σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.